kastoriatv.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΑΣΤΟΡΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Μαυροχωρίου

1 7
Κοινοποίηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του Κυλικείου του ΚΑΠΗ που βρίσκεται στην Κοινότητα Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς, επιφάνειας  80 τ.μ. εντός του χώρου του ΚΑΠΗ.

Η δημοπρασία θα  διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 22 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15 έως και 12:30.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 100,00  € μηνιαίως.

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετέχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή ενώσεις αυτών. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία:

  • Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
  • Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταμείου.

Για να λάβει κανείς μέρος στη δημοπρασία πρέπει:

Α) Ο πλειοδότης:

1.) Να προσκομίσει σαν εγγύηση (συμμετοχής), γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, υπολογιζόμενο για ένα έτος.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1α. Να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1β.Να είναι συντεταγμένη στην ελληνική γλώσσα ή σε αντίθετη περίπτωση να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, αλλιώς δε γίνεται αποδεκτή

1γ.Να απευθύνεται στο Δήμο Καστοριάς

1δ.Να αναφέρει σαφώς τα στοιχεία εκείνου για τον οποίο εγγυάται και τον τίτλο της Δημοπρασίας, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη

1ε.Να περιλαμβάνει υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού εντός 5 ημερών από την ημέρα της λήψης της σχετικής ειδοποίησης

1στ.Να αναφέρει ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται μέχρι την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

1ζ. Να αναφέρει το ποσό

Η κατά τον τρόπο αυτό κατατεθειμένη εγγύηση επιστρέφεται σ’ αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία αμέσως μετά τη λήξη της, εκτός από εκείνη του πλειοδότη που αναδείχθηκε, στον οποίο επιστρέφεται μετά την υπογραφή του συμφωνητικού αφού την αντικαταστήσει με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

2.) Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος ευθύνεται αλληλέγγυα, αδιαίρετα, εξ’ ολοκλήρου και ως πρωτοφειλέτης για όλες τις υποχρεώσεις του μισθωτή, παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως (Α.Κ. 855) και θα υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και τη σύμβαση μισθώσεως. Η ευθύνη του εγγυητή δεν περιορίζεται μόνο στο χρόνο της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης αλλά και κατά την κατά νόμο συμβατική ή μονομερή παράτασή της αλλά και κατά το χρόνο που μη νομίμως ο μισθωτής παρακρατεί το μίσθιο και μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, ευθυνόμενος όπως ο μισθωτής ενδεικτικά για μισθώματα, αποζημίωση χρήσης, την ως άνω ποινική ρήτρα και για την αποζημίωση κάθε περαιτέρω ζημίας κατ’ άρθρο 601 Α.Κ.

3.) Να προσκομίσει βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί του ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία (η βεβαίωση δίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, την ίδια μέρα της Δημοπρασίας.) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Καστοριάς.

4.) Να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι:

α. «έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η Δημοπρασία εκμίσθωσης του κυλικείου και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.»

β. «έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου λειτουργίας του κυλικείου και το βρήκε κατάλληλο και χωρίς ελαττώματα για το σκοπό που προορίζεται και θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που βρίσκεται ανεπιφύλακτα.»

γ. «δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου.»

δ. «έχει ελέγξει το προς εκμίσθωση ακίνητο και θα αναλάβει όλες τις δαπάνες που τυχόν απαιτηθούν σε σχέση με αυτό.»

ε. «ορίζει ως εγγυητή τον/την…και τα στοιχεία του».

5.) Να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή φωτοαντίγραφα της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου

6). Να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα.

Σε περίπτωση που ο πολίτης είναι αλλοδαπός, πρέπει να προσκομίσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον, να προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής στην Ελλάδα.

Β) Ο εγγυητής:

1). Να προσκομίσει δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι:

α. «έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η Δημοπρασία εκμίσθωσης του κυλικείου και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.»

β. «αναλαμβάνει την υποχρέωση – σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της παρούσης δημοπρασίας στον πλειοδότη – να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σχετική σύμβαση και ευθύνεται απεριόριστα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον ενδιαφερόμενο για όλες τις υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου, που απορρέουν από την παρούσα Δημοπρασία και ότι παραιτείται ρητά από την ένσταση της διζήσεως, της διαιρέσεως και από κάθε άλλη ένσταση ή ισχυρισμό των άρθρων 852, 853, 856, 862, 863, 866, 867 και 868 του Α.Κ.»

γ. «αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή.»

2) Να προσκομίσει βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου περί του ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία (η βεβαίωση δίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, την ίδια μέρα της Δημοπρασίας).

3) Να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή φωτοαντίγραφα της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου

4) Να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα.

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι – φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρία, απαιτείται καταστατικό και ό,τι ο Νόμος ορίζει για την εκπροσώπηση της εκάστοτε μορφής εταιρίας (εξουσιοδότηση, απόφαση ορισμού εκπροσώπου κλπ). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της  υπ’ αριθμ. 249/2024 (ΑΔΑ: ΡΨ8ΡΩΕΥ-ΒΝΤ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς, Τηλ: 24673 51156 – 51157
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, Τρίτης Ηλικίας, Γνώσης & Δικτύου Βιβλιοθηκών, Τηλ: 24670 27777.
 Ο Δήμαρχος Καστοριάς  Ιωάννης Κορεντσίδης

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

«ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ» – 42 νέες υποψηφιότητες για τα τοπικά συμβούλια

Εορδαία: Επιθέσεις λύκων σε κυνηγητικούς σκύλους

Καστοριά: Αυτό είναι το μεγαλύτερο γριβάδι που ψαρεύτηκε στους αγώνες!